acrobat

استفاده از نرم افزارهای SEISMOSTRUCT و SEISMOSIGNAL جهت تحلیل و ارزیابی داده های لرزه ای

یک راهنمای بسیار جامع جهت استفاده از نرم افزار ها ی SEISMOSTRUCT و SEISMOSIGNAL در تحلیل و ارزیابی داده های لرزه ای

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بخش نخست: کلیات فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی گفتار اول: تعریف جزای نقدیگفتار دوم: ماهیت جزای نقدیگفتار سوم: خصائص جزای نقدیفصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی گفتار اول: مزایای جزای نقدیگفتار دوم: معایب جزای نقدیگ